piłkapiłka za bannerempiłka za bannerempiłka obok aktualności

Regulamin

§1 Zasady ogólne

1. Zawodnikiem „Akademii Piłkarskiej Podlasie Biała Podlaska” może zostać dziecko, które ukończyło 4 lata i starsze. Zajęcia treningowe, turnieje sportowe, mecze mistrzowskie mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.
2. Każdy zawodnik rozpoczyna zajęcia po wypełnieniu i podpisaniu Deklaracji Członkowskiej „Akademii Piłkarskiej Podlasie Biała Podlaska”.
3. Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
4. Każdy zawodnik, który zostanie powołany na mecz bądź turniej jako reprezentant Akademii zobowiązuje się być obecnym na w/w zawodach.
5. Każdy zawodnik powinien dbać o dobrą atmosferę w zespole.
6. Zawodnicy Akademii mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów, spożywania alkoholu, używania jakichkolwiek środków odurzających i innych używek.

§ 2 Prawa i obowiązki zawodnika „Akademii Piłkarskiej Podlasie Biała Podlaska”

1. W zajęciach treningowych mogą brać udział zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie oraz zgodę rodziców bądź opiekunów, którą należy oddać trenerowi prowadzącemu dany zespół.
2. Zawodnik „Akademii Piłkarskiej Podlasie Biała Podlaska” zobowiązuje się:

a) godnie reprezentować barwy klubowe zarówno w trakcie treningu, jak i w życiu codziennym,
b) trenować w jednolitym stroju treningowym, posiadać odpowiednie obuwie treningowe,
c) przed, w trakcie, jak i po treningu pomagać trenerowi podczas rozstawiania i składania sprzętu sportowego,
d) wykonywać polecenia trenera prowadzącego zajęcia,
e) być sumiennym i zdyscyplinowanym,
f) w trakcie treningu skupiać się w stu procentach na wykonywanych ćwiczeniach,
g) wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi,
i) w czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu.

3. Podstawą do gry zawodnika w meczach lub turniejach jest regularna obecność na zajęciach i zaangażowanie w każdy trening.
4. Zawodnik, który z nieusprawiedliwionych przyczyn w ciągu tygodnia opuścił 2 treningi może nie być brany pod uwagę przy powołaniach na spotkanie ligowe lub turniej.
5. Zawodnicy zobowiązani są przebywać w szatni przed meczem ligowym zgodnie z informacją od trenera.
6. Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy, a w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty zobowiązuje się zwrócić koszty zniszczonego lub utraconego sprzętu.

§ 3 Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów zawodnika „Akademii Piłkarskiej Podlasie Biała Podlaska”

1. W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować się z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację.
2. Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego na którym odbywają się zawody.
3. Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie i z szacunkiem traktować drużynę przeciwną.
4. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do 10-go dnia każdego miesiąca. Składka członkowska jest wkładem w rozwój Akademii. W przypadku gdy zawodnik jest chory lub kontuzjowany należy zgłosić trenerowi czas absencji w treningach.
5. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica/opiekuna istnieje możliwość zmniejszenia wysokości opłaty miesięcznej lub przesunięcia terminu wniesienia opłaty miesięcznej po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem.
6. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności dziecka na treningu.
7. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić telefonicznie Akademię najpóźniej do 20 – go dnia poprzedzającego następny miesiąc.
8. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera lub zarządu klubu.

§ 4 Rodzaje wyróżnień

1. Zasadniczymi wyróżnieniami zawodników „Akademii Piłkarskiej Podlasie Biała Podlaska” są: 

a) pochwała,
b) wyróżnienie na koniec sezonu.

 

§ 5 Rodzaje kar dyscyplinarnych

Zasady karania zawodników ,,Akademii Piłkarskiej Podlasie Biała Podlaska”: 
1. Zasadniczymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec zawodnika „Akademii Piłkarskiej Podlasie Biała Podlaska” są:

a) upomnienie,
b) nagana,
c) kara dyskwalifikacji w wymiarze od 2 do 7 meczów,
d) dyskwalifikacja czasowa – do 3 miesięcy.

2. W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica/opiekuna można podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach zawodnika „Akademii Piłkarskiej Podlasie Biała Podlaska”, aż do momentu poprawienia ocen w szkole.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. „Akademia Piłkarska Podlasie Biała Podlaska” zastrzega sobie zmiany w regulaminie z uprzedzeniem rodziców/opiekunów zawodników.
2. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z „Akademii Piłkarskiej Podlasie Biała Podlaska”.
3. Raz na rok trener organizuje zebranie z rodzicami w celu przedstawienia wyników sportowych i ustalenia spraw bieżących.
4. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin rozstrzyga trener drużyny oraz zarząd klubu.

Nasi sponsorzy i partnerzy